Algemeen
Deze website wordt beheerd door Skolido.nl. Skoldio is onderdeel van GEMI-METEO. Voor meer informatie over Gemi-METEO.

Wij, Skolido.nl, dragen ervoor zorg dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit Privacy Statement willen we je graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met je gegevens doen en welke rechten je als betrokkene hebt. Daarnaast willen we je informeren over de cookies die we plaatsen wanneer je deze internetsite bezoekt. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, jij als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals je geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, bezorg- en/of factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en bedrijfsnaam. Skolido.nl zal je nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen. Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door jou gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht die toestemming later in te trekken. Intrekking van je toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Wij beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Waar nodig worden bewerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren. We zullen jouw gegevens nimmer verstrekken aan andere derde partijen dan onze bewerkers zonder jouw toestemming. Verder bewaren we jouw persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Je hebt recht op inzage in de gegevens die we van/over je verwerken. Ook heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen je verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat je dit hebt ingediend, in behandeling nemen. Verder kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Skolido is onderdeel van GEMI-Meteo KvK 66851467
Voor informatie kunt u mailen naar: remco@skolido.nl